Usage statistics for euve269459

Summary Period: October 2021
Generated 17-Oct-2021 03:42 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 4708
Total Files 3339
Total Pages 4398
Total Visits 600
Total kB Files 43237
Total Unique Sites 385
Total Unique URLs 59
Total Unique Referrers 46
Total Unique User Agents 115
. Avg Max
Hits per Hour 98 514
Hits per Day 2354 4178
Files per Day 1669 2873
Pages per Day 2199 3898
Sites per Day 192 337
Visits per Day 300 510
kB Files per Day 21618 38961
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.92% 3339
Code 301 - Moved Permanently 0.55% 26
Code 302 - Found 1.89% 89
Code 400 - Bad Request 0.32% 15
Code 404 - Not Found 24.13% 1136
Code 408 - Request Timeout 2.19% 103

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
16 4178 88.74% 2873 86.04% 3898 88.63% 510 85.00% 337 87.53% 38961 90.11%
17 530 11.26% 466 13.96% 500 11.37% 93 15.50% 92 23.90% 4275 9.89%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 71 142 3.02% 61 122 3.65% 68 137 3.12% 580 1161 2.68%
1 70 140 2.97% 60 121 3.62% 65 130 2.96% 567 1134 2.62%
2 74 148 3.14% 66 133 3.98% 68 137 3.12% 571 1142 2.64%
3 76 153 3.25% 68 137 4.10% 72 144 3.27% 787 1573 3.64%
4 214 429 9.11% 151 303 9.07% 212 424 9.64% 1993 3986 9.22%
5 72 145 3.08% 67 134 4.01% 72 144 3.27% 1151 2302 5.32%
6 74 148 3.14% 66 133 3.98% 73 147 3.34% 1114 2227 5.15%
7 78 156 3.31% 67 135 4.04% 77 154 3.50% 1152 2305 5.33%
8 72 144 3.06% 63 127 3.80% 70 141 3.21% 1078 2155 4.98%
9 79 158 3.36% 66 133 3.98% 75 151 3.43% 652 1303 3.01%
10 90 181 3.84% 59 119 3.56% 87 174 3.96% 569 1137 2.63%
11 114 228 4.84% 63 127 3.80% 113 226 5.14% 612 1224 2.83%
12 257 514 10.92% 61 123 3.68% 254 508 11.55% 858 1716 3.97%
13 110 220 4.67% 76 153 4.58% 83 167 3.80% 984 1968 4.55%
14 85 171 3.63% 66 132 3.95% 72 145 3.30% 1007 2015 4.66%
15 76 152 3.23% 68 137 4.10% 74 149 3.39% 943 1886 4.36%
16 74 148 3.14% 70 140 4.19% 70 141 3.21% 938 1875 4.34%
17 68 136 2.89% 64 128 3.83% 65 131 2.98% 928 1856 4.29%
18 68 137 2.91% 63 127 3.80% 65 130 2.96% 1036 2073 4.79%
19 64 128 2.72% 60 120 3.59% 63 126 2.86% 932 1865 4.31%
20 157 315 6.69% 74 148 4.43% 134 269 6.12% 884 1768 4.09%
21 175 350 7.43% 84 168 5.03% 130 261 5.93% 931 1861 4.31%
22 67 135 2.87% 59 119 3.56% 67 134 3.05% 537 1074 2.48%
23 65 130 2.76% 60 120 3.59% 64 128 2.91% 814 1629 3.77%

Top 30 of 59 Total URLs
# Hits kB F URL
1 2669 56.69% 26711 61.78% /webalizer/
2 199 4.23% 157 0.36% /
3 173 3.67% 1797 4.16% /phpmyadmin/
4 151 3.21% 12924 29.89% /webalizer/usage_202110.html
5 42 0.89% 230 0.53% /html/Propaganda/gaming/
6 25 0.53% 49 0.11% /html/Propaganda/
7 8 0.17% 16 0.04% /froxlor/
8 4 0.08% 13 0.03% /html/
9 4 0.08% 511 1.18% /html/Bannerbot/
10 2 0.04% 3 0.01% /html/Propaganda/gaming/getlang.php
11 2 0.04% 1 0.00% /webalizer/usage_202007.html
12 2 0.04% 14 0.03% /webalizer/usage_202106.html
13 2 0.04% 14 0.03% /webalizer/usage_202109.html
14 1 0.02% 6 0.01% /froxlor/css/jquery-ui.min.css
15 1 0.02% 32 0.07% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
16 1 0.02% 33 0.08% /froxlor/js/jquery.min.js
17 1 0.02% 11 0.03% /froxlor/js/jquery.tablesorter.min.js
18 1 0.02% 1 0.00% /froxlor/js/plugins/jquery.tablesorter.sizeparser.min.js
19 1 0.02% 6 0.01% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
20 1 0.02% 2 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/img/favicon.ico
21 1 0.02% 2 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/autosize.min.js
22 1 0.02% 2 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/circular.js
23 1 0.02% 9 0.02% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/jcanvas.min.js
24 1 0.02% 2 0.01% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/main.js
25 1 0.02% 1 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/tipper.min.js
26 1 0.02% 2 0.00% /html/Propaganda/design/
27 1 0.02% 2 0.00% /html/Propaganda/design/index-1.html
28 1 0.02% 2 0.00% /html/Propaganda/design/index-2.html
29 1 0.02% 2 0.00% /html/Propaganda/design/index-3.html
30 1 0.02% 2 0.00% /html/Propaganda/design/index-4.html

Top 10 of 59 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 2669 56.69% 26711 61.78% /webalizer/
2 151 3.21% 12924 29.89% /webalizer/usage_202110.html
3 173 3.67% 1797 4.16% /phpmyadmin/
4 4 0.08% 511 1.18% /html/Bannerbot/
5 42 0.89% 230 0.53% /html/Propaganda/gaming/
6 199 4.23% 157 0.36% /
7 25 0.53% 49 0.11% /html/Propaganda/
8 1 0.02% 33 0.08% /froxlor/js/jquery.min.js
9 1 0.02% 32 0.07% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
10 8 0.17% 16 0.04% /froxlor/

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2669 56.69% 223 55.89% /webalizer/
2 199 4.23% 130 32.58% /
3 42 0.89% 23 5.76% /html/Propaganda/gaming/
4 25 0.53% 5 1.25% /html/Propaganda/
5 151 3.21% 4 1.00% /webalizer/usage_202110.html
6 8 0.17% 3 0.75% /froxlor/
7 2 0.04% 2 0.50% /html/Propaganda/gaming/getlang.php
8 4 0.08% 1 0.25% /html/Bannerbot/
9 1 0.02% 1 0.25% /html/Propaganda/design/
10 1 0.02% 1 0.25% /html/Propaganda/design/index-1.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2669 56.69% 221 54.03% /webalizer/
2 199 4.23% 126 30.81% /
3 42 0.89% 23 5.62% /html/Propaganda/gaming/
4 25 0.53% 20 4.89% /html/Propaganda/
5 151 3.21% 4 0.98% /webalizer/usage_202110.html
6 8 0.17% 3 0.73% /froxlor/
7 2 0.04% 2 0.49% /html/Propaganda/gaming/getlang.php
8 4 0.08% 1 0.24% /html/Bannerbot/
9 1 0.02% 1 0.24% /html/Propaganda/design/index-1.html
10 1 0.02% 1 0.24% /html/Propaganda/design/index-2.html

Top 30 of 385 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1488 31.61% 1488 44.56% 14924 34.52% 1 0.17% 87.251.85.50
2 915 19.44% 915 27.40% 9177 21.22% 1 0.17% 45.82.68.14
3 323 6.86% 7 0.21% 108 0.25% 2 0.33% 123.58.209.115
4 297 6.31% 0 0.00% 126 0.29% 1 0.17% 5.9.71.213
5 281 5.97% 173 5.18% 1844 4.27% 1 0.17% 3.109.32.234
6 235 4.99% 0 0.00% 100 0.23% 1 0.17% 167.114.103.160
7 86 1.83% 14 0.42% 54 0.12% 1 0.17% 20.83.148.119
8 81 1.72% 81 2.43% 6998 16.18% 1 0.17% 37.212.76.134
9 67 1.42% 67 2.01% 5906 13.66% 1 0.17% 185.82.217.154
10 41 0.87% 24 0.72% 136 0.32% 5 0.83% 85.25.210.23
11 28 0.59% 26 0.78% 98 0.23% 4 0.67% 88.198.0.126
12 28 0.59% 27 0.81% 145 0.33% 1 0.17% 89.64.63.74
13 23 0.49% 23 0.69% 3 0.01% 1 0.17% ::1
14 20 0.42% 20 0.60% 201 0.46% 15 2.50% 192.169.139.161
15 17 0.36% 17 0.51% 170 0.39% 13 2.17% 66.42.224.229
16 15 0.32% 15 0.45% 150 0.35% 8 1.33% 118.67.216.94
17 13 0.28% 3 0.09% 6 0.01% 1 0.17% 45.146.164.110
18 11 0.23% 11 0.33% 110 0.26% 8 1.33% 184.178.172.28
19 11 0.23% 11 0.33% 110 0.26% 10 1.67% 24.249.199.14
20 10 0.21% 10 0.30% 57 0.13% 5 0.83% 103.216.82.20
21 10 0.21% 0 0.00% 4 0.01% 1 0.17% 24.190.103.104
22 10 0.21% 8 0.24% 12 0.03% 2 0.33% 66.160.140.179
23 9 0.19% 9 0.27% 55 0.13% 4 0.67% 103.21.163.70
24 9 0.19% 5 0.15% 5 0.01% 9 1.50% 157.55.39.118
25 9 0.19% 0 0.00% 4 0.01% 8 1.33% 157.55.39.159
26 9 0.19% 9 0.27% 90 0.21% 8 1.33% 69.61.200.104
27 8 0.17% 8 0.24% 80 0.19% 6 1.00% 103.216.82.18
28 8 0.17% 8 0.24% 11 0.02% 1 0.17% 156.146.63.144
29 7 0.15% 7 0.21% 70 0.16% 7 1.17% 103.21.161.105
30 7 0.15% 7 0.21% 70 0.16% 6 1.00% 103.216.82.37

Top 10 of 385 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1488 31.61% 1488 44.56% 14924 34.52% 1 0.17% 87.251.85.50
2 915 19.44% 915 27.40% 9177 21.22% 1 0.17% 45.82.68.14
3 81 1.72% 81 2.43% 6998 16.18% 1 0.17% 37.212.76.134
4 67 1.42% 67 2.01% 5906 13.66% 1 0.17% 185.82.217.154
5 281 5.97% 173 5.18% 1844 4.27% 1 0.17% 3.109.32.234
6 4 0.08% 4 0.12% 511 1.18% 1 0.17% 89.144.210.170
7 20 0.42% 20 0.60% 201 0.46% 15 2.50% 192.169.139.161
8 17 0.36% 17 0.51% 170 0.39% 13 2.17% 66.42.224.229
9 15 0.32% 15 0.45% 150 0.35% 8 1.33% 118.67.216.94
10 28 0.59% 27 0.81% 145 0.33% 1 0.17% 89.64.63.74

Top 30 of 46 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1757 37.32% - (Direct Request)
2 588 12.49% https://poollife.ru
3 509 10.81% https://irondog.pro
4 496 10.54% https://vds-shop.com
5 483 10.26% https://many-clients.ru
6 327 6.95% https://hydraruzspsnew4af.com
7 258 5.48% https://exoticholiday.bg
8 41 0.87% http://filmkachat.ru
9 29 0.62% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/na-kakom-sajte-mozhno-najti-bazovuyu-informaciyu-o-yazykah-programmirovaniya/
10 28 0.59% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/franshiza-seti-produktovyh-magazinov-fasol-na-vygodnyh-usloviyah/
11 27 0.57% https://vestinewsrf.ru/v_mire_novostej/sistema-dzhoker-dlya-oborudovaniya-magazina/
12 23 0.49% http://kaleidoscopelive.ru/planeta/chto_mozhet_bolet_pri_gepatite_s/
13 15 0.32% http://www.xwrds.com/froxlor/
14 15 0.32% http://xwrds.com/
15 12 0.25% http://xwrds.com/accounts/
16 11 0.23% http://euve269459.serverprofi24.de/html/Propaganda
17 8 0.17% http://www.propaganda-home.de/
18 8 0.17% http://www.xwrds.com
19 7 0.15% binance.com
20 7 0.15% http://188.138.61.28
21 7 0.15% http://188.138.61.28:80/admin/login.asp
22 7 0.15% http://www.xwrds.com/
23 5 0.11% http://188.138.61.28/
24 4 0.08% http://188.138.61.28/html/Propaganda/
25 3 0.06% http://188.138.61.28/html/Propaganda/gaming/index.php
26 3 0.06% http://188.138.61.28:80/left.html
27 3 0.06% http://www.xwrds.com/froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
28 3 0.06% https://bioscorp.ru/
29 3 0.06% https://google.com
30 2 0.04% http://propaganda-main.de/favicon.ico

Top 15 of 115 Total User Agents
# Hits User Agent
1 532 11.30% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 290 6.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
3 168 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 164 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 152 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 145 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 99 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 90 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 89 1.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
10 89 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 88 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 86 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 84 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 84 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 83 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46

Usage by Country for October 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 4708 100.00% 3339 100.00% 43237 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23